CashService
topInContent

Karta Pomocy Prawnej

REGULAMIN KART UPOWAŻNIAJĄCYCH DO OTRZYMANIA DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ

1.       Użyte  w  niniejszym  Regulaminie  terminy  pisane  wielką  literą  mają  następujące znaczenie:

a. Wydawca – Kancelaria Finansowa Cash Service s.c. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Wałbrzyskiej 43/6

b. Kancelaria– Kancelaria Finansowa Cash Service s.c. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wałbrzyskiej 43/6

c. Karta – karta upoważniająca do otrzymania darmowej pomocy prawnej, która stanowi bon towarowy – wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Kancelarii

d. Nabywca - osoba, która dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Upoważniającą do otrzymania darmowej pomocy prawnej

e. Użytkownik - posiadacz Karty upoważaniającej do otrzymania darmowej pomocy prawnej, przedstawiający ją do realizacji w Kancelarii

f. Usługi  - pomoc prawna.

2.       Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty upoważaniającej do otrzymania darmowej porady prawnej  o wartości 150 zł, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w ramach działalności Kancelarii.

3.       Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie ustalonej przez Strony w umowie.

4.       Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty.

5.       Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.

6.       Karta zachowuje ważność do dnia 31.12.2016 r. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.

7.       Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

8.       Realizacja Karty przez Użytkownika następuje w terminie umówionym telefonicznie pod numerem wskazanym na karcie.

9.       Realizacja Karty przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty  w sposób nieuprawniony.

10.   W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

11.   Użytkownik dokonuje realizacji Karty poprzez przedstawienie jej personelowi Kancelarii.

12.   Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta:

a. może być zrealizowana wyłącznie w Kancelarii;

b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;

c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

13.   Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty w wypadku:

a. upływu terminu ważności Karty,

b. braku technicznej możliwości realizacji Karty, w szczególności uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie.

14.   Reklamacji podlega Karta uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację. Użytkownik składając reklamację oddaje obsłudze Kancelarii uszkodzoną Kartę. Po rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę. Nowa Karta, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty.

15.   Wszelkie reklamacje związane z Kartami będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

16.   Reklamacje związane z Kartami mogą być składane korespondencyjnie na adres Kancelarii. Naprawioną Kartę Wydawca prześle na adres korespondencyjny Użytkownika.

17.   Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

18.   Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

19.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.cashservice.eu